Editorial Team

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab :
Prof. Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, M.PH, Sp.GK (K)

Ketua Redaksi :
dr. Agussalim Bukhari, M.Med, Ph.D, Sp.GK (K)

Dewan Redaksi :
dr. Widjaja Lukito, Ph.D, Sp.GK
Prof. dr. Nur Indrawaty Lipoeto, MSc, Ph.D, Sp.GK (K)
Prof. Dr. dr. Suryani As’ad, M.Sc, Sp.GK (K)
Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc, Sp.GK
Dr. dr. Luciana Sutanto, M.Sc, Sp.GK, KIC

Penyunting Pelaksana :
Andi Faradilah, M.Kes, Sp.GK

Administrasi/IT
Abdul Muhtar HT, S.Si